Referenssit

Edustaja- ja kumppanuusverkostot

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Uuden spin-off verkostoyrityksen perustaminen

Liikeidean luominen, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen perustaminen

Palvelukonseptin ja kumppanuussopimuksen konsultointi

Konsultoinnin pohjalta asiakas solmi jatkuvan kumppanuussopimuksen suuren asiakkaansa kanssa

Uuden sukupolven tuulivoimateknologian tuotekehitystä ja –testausta varten tarkoitetun laitoksen suunnittelu. MegaCentrePlanning Project (MCPP).

MCPP:n tavoitteena on suunnitella uuden sukupolven tuulivoimateknologian tuotekehitystä ja –testausta varten tarkoitettu laitos, sen liiketoimintamalli sekä rahoitus.

Offshore-tuulivoimaklusteriin liittyvän keskeisen komponentin tuotannon ja toimittajaverkoston suunnittelu.

Suunnitelma klusteriin liittyvän keskeisen komponentin tuotannon ja toimittajaverkoston toteuttamisesta.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Kerrostalojen suihkuvesijärjestelmä"

Ison teeman tarkoituksena on luoda pääosin suomalaisten yritysten tuotteista toimiva ratkaisu, joka tuo merkittäviä säästöjä kerrostalojen suihkuvesien käytön aiheuttamiin energian- ja vedenkulutukseen.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Aluerakentaminen ja jäteraaka-aineiden kierrätys"

Ison teeman tarkoituksena on saada suomalaisille yrityksille jätetoimialan arvoketjussa nykyistä suurempi ja laajempi jalansija Venäjän isoissa kaupungeissa.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Puhtaammat liikennepolttoaineet"

Ison teeman tarkoituksena on luoda ratkaisu arvoketjuun, joka alkaa biojäteraaka-aineen alkulajittelulla jätteen syntypaikalla . Suljetun kierron konseptilla toimivassa arvoketjussa syntyy bioetanolin lisäksi syntyy myös muita lopputuotteita, kuten biokaasua, sähköenergiaa tai muiden tuotteiden raaka-aineita, kuten rehujen ja lannoitetuotteiden raaka-aineita.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Yhdistetty biohiilen valmistus ja sähkön tuotanto"

Ison teeman tarkoituksena on rakentaa tuotantoyksikkö, joka käyttää raaka-aineena puupohjaista biomassaa ja tuottaa biohiiltä ja sähköenergiaa.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla teollisuuden prosesseissa"

Ison teeman ideana on korvata fossiilisia polttoaineita biopolttoaineella teollisuuden ja laitosten prosesseissa. Tarkoituksena on soveltaa pellettipolttoteknologiaa uudelle liiketoiminta-alueelle ja luoda ratkaisuja, joiden avulla öljyllä ja kaasulla prosessihöyrynsä valmistavat yritykset voivat siirtyä hallitusti käyttämään edullisia, ekologisia sekä turvallisia puupohjaisia polttoaineita.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "LED-pohjaiset UV-säteilylähteet vesien käsittelyssä"

Selvityksen tuloksena syntyi yritysryhmä, joka jatkaa liiketoiminnan kehittämistä. Tarkoituksena on soveltaa LED-teknologiaa vesien käsittelyyn ja luoda ratkaisuja, joiden avulla käsittelevät yritykset voivat siirtyä hallitusti käyttämään edullisia, pitkäikäisiä ja varmatoimisia laitteistoja.

Ison Teeman kokoaminen aiheesta "Teollisen Internetin hyödyntäminen pienen tuotantoyksikön kokonaisvaltaisessa ohjauksessa".

Kootulle yritysryhmälle syntyi tulevaisuuden tarpeet täyttävä tuotekokonaisuus.

Rakennetun edustajaverkoston kouluttaminen Suomessa

Tarkoituksena oli tutustuttaa edustajat päämiehensä toimintatapoihin, käydä katsomassa tärkeimpiä referenssejä. Päämääränä oli myös yhtenäistää markkinointiviestintä, koska loppukäyttäjillä on tuotantolaitoksia useassa maassa.

Noin kymmenen palveluvientiyrityksen liiketoiminnan aloittaminen Kiinassa (nk. ChiFinet- hanke)

Verkosto tuottaa suunnittelu-, asiantuntija- ja teknologiapalveluja Kiinan sellu- ja paperiteollisuuden projekteihin ja käynnissäpitoon.

Noin kolmenkymmenen (30 kpl) luonnonvarasektorin teknologiayrityksen aktivointi Kanadan markkinoille

Yritysten, teknologioiden ja markkinatarpeiden identifiointi, aktivointi, match-making ja projektien valmistelu.

Jatkoselvitys tuulivoimaloiden testipuiston rakentamisesta Suomeen.

Selvitys yhteistyömahdollisuuksista Euroopassa toimivien testausorganisaatioiden kanssa. Selvitys testipuistoalueiden sopivuudesta.

Edustajakokouksen suunnittelu yhdessä yritysjohdon kanssa ja osallistuminen k.o. tapaamiseen ja siitä raportointi

Yritys on jo varsin pitkällä kansainvälistymisessä mutta sillä oli tarvetta yhtenäistää käytetyt myyntiargumentit ja saada eri maissa toimivat edustajat keskinäiseen yhteistyöhön.

Maakunnallisen metallitoimialan kehittäminen ja verkostoiminen

Yrityslistat, metallialan portaali, yritystapaamiset ja yritysten etabloituminen maakuntaan

Invest in Finland - selvitys ja konsultointi

Suomalaisten yritysten kartoitus ja neuvonta intialaiselle yritysostoa suunnittelevalle palveluyritykselle

Kansainvälisen myyntitoiminnan tehokkuuden parantaminen

Analysoida yrityksen kansainvälisen myyntiverkoston toiminnan pullonkaulut ja laatia toimenpidesuunnitelma myyntitoiminnan tehokkuuden parantamiseksi

Potentiaalisten pituusleikkurimarkkinoiden kartoitus Keski-Euroopassa ja tarvittavien edustajien hankinta

Markkinaselvitysten perusteella edustajat valittiin Ranskaan Saksaan ja Italiaan, ja ensimmäiset referenssikaupat saatiin Itävaltaan, Italiaan ja espanjalaisen yrityksen investoidessa Ranskaan.

Potentiaalisten asiakkaiden selvitys ja markkinoiden avaus Venäjällä.

Selvityksen perusteella valittiin ensisijainen kohde, sen jälkeen valittiin edustaja, jolla oli riittävän hyvät suhteen k.o. yritykseen. Konsepti osoittautui oikeaksi, sillä tilaus saatiin.

Teollisuuden palveluliiketoiminta

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Uuden palveluliiketoimintakonseptin arviointi

Arviointiraportti laserteknologian kunnossapitopalvelukonseptin toteutettavuudesta

Palvelukonseptin ja kumppanuussopimuksen konsultointi

Konsultoinnin pohjalta asiakas solmi jatkuvan kumppanuussopimuksen suuren asiakkaansa kanssa

Uuden palvelukonseptin/ sosiaalisen median ratkaisun kehittäminen teknologiayrityksen kanssa

Strategia- ja innovaatiojohtamisen uuden palvelukonseptin ja sitä tukevan sosiaalisen median teknologia-alustan kehittäminen, pilotointi ja tuotteistaminen.

Strategiaprosessi

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Kilpailijaselvitys ja liiketoimintamallien konsultointi

Konsultoinnin perusteella yritys pystyi valitsemaan erottuvan liiketoimintamallin

Sinisen Meren strategiakonsultointi metallialan teknologiayrityksen johtoryhmälle ja hallitukselle

Liiketoiminnan uudistaminen ja kasvu laajentumalla uusille markkinoille ja uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Sisälsi markkina- ja kilpailuanalyysit.

Liiketoiminnan kehittäminen ja vientitoiminnan aloittaminen teollisuuden automaatioyrityksen kanssa.

Perusanalyysien teko, liiketoimintasuunnitelman teko, vientimahdollisuuksien ja etenemistapojen kartoitus

Teknologian ja liiketoiminnan kehittäminen sekä asiakkuuksien hankinta alkavalle high-tech-yritykselle

Liiketoimintastrategian laatiminen, tuotteistaminen ja toimitusverkoston kehittäminen, asiakkuuksien hankinta Euroopassa ja Kiinassa.

Teknologiaohjelman valmistelu 

Laajan teknologiaohjelman selvitykset, suunnittelu, verkostoiminen ja valmistelu sisältäen rahoituksen

Uuden biotalousalan spin-off- yrityksen käynnistäminen sekä liiketoiminnan ja teknologian kehittäminen

Liikeidean luominen, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen perustaminen

Uuden teknologiayrityksen perustaminen

Liikeidean luominen, liiketoiminnan suunnittelu, yrityksen perustaminen

Useita liiketoimintasuunnitelmia

Nykytilan kartoitus, uuden toimintatilan hahmottelu liiketoimintasuunnitelman kautta, toimintasuunnitelman teko

Tuotanto ja materiaaliteknologia

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Tehdaskonseptin investoinnin esiselvitys

Laadittiin Intiaan investoitavan paperitehdaskonseptin ja sen toimitusverkoston esiselvitys (pre-feasibility study) suomalais-intialaiselle konsortiolle.

Esiselvitys tuulivoimaloiden testipuiston rakentamisesta Suomeen.

Kirjallinen esiselvitysraportti.

Jatkoselvitys tuulivoimaloiden testipuiston rakentamisesta Suomeen.

Selvitys yhteistyömahdollisuuksista Euroopassa toimivien testausorganisaatioiden kanssa.

Kansainvälisen ja kotimaisen teollisuuden investointien hankinta suomalaiseen satamaan ja sen ympäristöön.

Syntyneiden tietojen perusteella laadittiin toimeksiantajalle joukko ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

Tehdaskonseptien teknologian ja investointien esiselvitys

Laadittiin esiselvitys paperitehdasinvestointien kustannussäästömahdollisuuksista ja tulevaisuuden teknologian tasosta

Teknologian ja tuotantokonseptin kehittäminen ja testaus sekä kaupallistaminen

Paperitehtaan avainprosessin kilpailukyvyn radikaali parantaminen.

Tuote – ja tuotantotekninen selvitys metallialan yritykselle Puolassa

Prosessiteollisuuden koneita valmistavan yrityksen konsultointi prosessi-, tuote- ja valmistusteknologiassa

Liiketoiminnan ja teknologian konsultointi Kiinassa

Prosessiteollisuuden koneita valmistavan yrityksen konsultointi prosessi-, tuote- ja valmistusteknologiassa

Tehdaskonseptien teknologian ja investointien esiselvitys

Laadittiin esiselvitys paperitehdasinvestointien kustannussäästömahdollisuuksista ja tulevaisuuden teknologian tasosta

Invest in Finland - selvitys ja konsultointi

Suomalaisten yritysten kartoitus ja neuvonta intialaiselle yritysostoa suunnittelevalle yritykselle

Uuden vaihdetehtaan investoinnin suunnittelu ja toteutus

Suomalaiselle vaihdevalmistajalle suunniteltiin ja rakennettiin uusi tehdas vaihteiden avainkomponenttien valmistukseen, vaihteiden kokoonpanoon ja lopputestaukseen. Tehtaalla sovelletaan laajasti LEAN-tuotantoajatuksia ja paljon tuotantoautomaatiota.

Vaihteiden huoltoliiketoiminnan laajentaminen

Suomalaisen vaihdevalmistajan huoltoliiketoimintaan tarvittavia tuotantotiloja suunniteltiin USA:han ja Kiinaan.

Laatujohtaminen

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Kaivosalan tuotteita valmistava konserni kehitti yhden liiketoiminta-alueensa laatujohtamista.

Kehittäminen aloitettiin liiketoiminta-alueen globaalissa strategiakokouksessa, jossa Encore Partnersin asiantuntija piti alustuksen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen perusteista muutamilla yritysesimerkeillä havainnollistettuna.

Toimintajärjestelmän (laatu, työturvallisuus ja ympäristö) ja sitä tukevan tietojärjestelmän uusiminen kansainvälisessä yrityksessä

Toimintajärjestelmä päivitettiin vastaamaan uusimman sertifikaatin mukaisia vaatimuksia. Uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön.

Suorituskyvyn ja laadun parantaminen prosessien virtaviivaistamisen keinoin

Useita operatiivisia ja tukiprosesseja virtaviivaistettiin toimintapoja radikaalisti uusimalla. Läpäisyaikoja lyhennettiin ja tehokkuutta sekä laatua parannettiin merkittävästi.

Markkinaselvitykset

HANKKEEN KUVAUS

HANKKEEN TARKOITUS/TULOS

Ohutlevytuotteiden kokonaisvaltaisen palvelun kysynnän kartoitus:

Saada mahdollisimman hyvä käsitys markkinapotentiaalista myydä ohutlevyosien valmistustoiminnan lisäksi myös muita palveluita, kuten tuotekehitystä, -suunnittelua ja kokoonpanoa.

Pintakäsittelypalveluiden kysynnän selvitys

Selvitys palveluiden tarpeesta ja arvio markkinoiden volyymistä.

Selvitys todennäköisimmistä biomateriaaleista, joiden sovelluskohteet ovat vesienkäsittelyssä.

Selvityksen tiedot hankittiin haastattelututkimuksen avulla. Tuloksena syntyi kuvaus biomateriaalien sovelluskohteista, niiden potentiaalista ja todennäköisestä kaupallistamisajankohdasta vedenkäsittelyssä.

Tavoitteena oli kehittää valmistavan teollisuuden arvoverkostoja, jotka voivat tarjota kokonaisratkaisuja globaaleille markkinoille.

Kyselytutkimuksessa tunnistettiin menestys- ja epävarmuustekijöitä sekä luotiin kokonaiskuva Keski-Suomen valmistavan teollisuuden kehittämistarpeista. Lisäksi tunnistettiin keskeiset kehityskohteet sekä identifioitiin ja ryhmiteltiin kehitystarpeiltaan yhdenmukaiset arvoverkot jatkotoimenpiteitä varten.

Noin kolmenkymmenen teknologiayrityksen aktivointi luonnonvarasektorin markkinoille Kanadassa

Yritysten, teknologioiden ja markkinatarpeiden identifiointi, aktivointi, match-making ja projektien valmistelu.

Noin kolmenkymmenen teknologiayrityksen aktivointi paperiteollisuuden markkinoille Kiinassa

Yritysten, teknologioiden ja markkinatarpeiden identifiointi, aktivointi, match-making ja projektien valmistelu.