Suomeksi In English

Sähköposti:

olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Puhelin:

+358 45 788 13161

Tuotanto ja materiaaliteknologia

Konepajatuotannon uudistaminen

Tausta

Konepajaliiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa voi olla avainasemassa kyky uudistaa tuotantotoimintaa niin, että sen suorituskyky paranee merkittävästi. Tämän seikan merkitys liiketoiminnalle pitää arvioida yrityksen strategiaa suunniteltaessa, minkä jälkeen on ryhdyttävä toteuttamaan uudistamista suunnitelmallisesti. Uudistamisen mahdollisuudet voivat liittyä itse tuotantoteknologiaan ja tuotteiden uudelleen suunnitteluun siltä osin kuin uuden teknologian soveltaminen muutoksia edellyttää, mutta poikkeuksetta myös tuotannon toimintatapoihin.

Kullakin ajalla on omat teemansa, joita tarjoillaan ratkaisuksi yritysten ongelmiin ja toiminnan parantamiseen. Kehityksen vauhti kiihtyy koko ajan ja uudet asiat ansaitsevat liiketoiminnoissa huomion entisten asemasta. Kaiken pohjalla kuitenkin jotain sellaista pysyvää, jota ei sovi missään tilanteessa unohtaa. Yksi tämän kaltainen perusasia on toiminnan tehokkuus, jota voidaan parantaa monilla eri keinoilla ja monenlaisia apuvälineitä hyväksi käyttäen. Toiminnan tehokkuus määräytyy sekä viisaasta tavasta ottaa käyttöön uutta teknologiaa että niistä tavoista, joilla yrityksissä toimitaan.

Toimintamalli

Tuotannon suorituskyvyn parantaminen aloitetaan selvittämällä, mitkä ovat tuotantotoiminnalle asetettavat tärkeimmät vaatimukset. Tilannetta arvioidaan erityisesti asiakkaiden asettamien vaatimusten ja odotusten näkökulmasta. Samalla arvioidaan, miten hyvin strategisesti tärkeimmiksi arvioidut suorituskyvyn vaatimukset täytetään. Analyysin jälkeen määritellään tärkeimmät kehityskohteet ja laaditaan tuotantotoiminnan uudistamissuunnitelma. Tämän jälkeen toteutetaan uudistamissuunnitelma ja seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

1. Tärkeimpien tekijöiden tunnistaminen

 • Tehdään asiakastarve- ja kilpailija-analyysi. Määritetään, miten tuotannon tulisi toimia, jotta se täyttäisi asiakkaiden vaatimukset ja odotukset? Tunnistetaan ne tuotannon käytettävissä olevat tekijät, joilla kilpailijat päihitetään.
 • Analysoidaan tuotannon tämänhetkinen suorituskyky suhteessa asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin sekä kilpailijoiden suorituskykyyn nähden.
 • Käynnistetään tuotannon suorituskyvyn mittaaminen, jos tuotannon suorituskykyä ei vielä mitata olennaisilta osin.

2. Tärkeimpien tekijöiden hallinnan tason arvioiminen ja parannusohjelman luominen

 • Tunnistetaan tärkeimmät suorituskyvyn elementtien parannukset, jotka pitää saavuttaa, ja määritellään, kuinka paljon niitä pitää parantaa. Tunnistetaan myös suorituskyvyn parantamisen mahdollisuudet.
 • Tehdään tavoitteet selviksi ja tunnistetaan ne tekijät, jotka voisivat estää saavuttamasta asetettuja tavoitteita.
 • Laaditaan kehityspolut tärkeimmille osa-alueille (toiminta, teknologia, verkostot)
 • Priorisoidaan parannuskohteet ja määritellään niille toimenpideohjelmat.

3. Parannusohjelman toteutus

 • Valitaan toimenpideohjelman toteuttamisessa käytettävät tarkoituksenmukaiset menettelytavat
 • Luodaan kehittämiselle positiivinen ilmapiiri ja sitoutetaan henkilöstö toimenpiteiden tavoitteisiin ja toteuttamiseen viestimällä ja osallistamalla

4. Toimenpiteiden ja niiden tehokkuuden seuranta ja arviointi

 • Seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja säädetään toimenpideohjelmaa tarvittaessa.

 

Uudistamisessa käytettäviä menettelytapoja

Konepajatuotannon uudistamisessa on käytettävissä suuri joukko menettelytapoja, joita on kerätty esimerkinomaisesti seuraavaan luetteloon:

 • Asiakastarveanalyysit ja tahtotila (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat)
 • Aivoriihityöskentelyt
 • Haastattelut, kyselyt (nettikyselyt)
 • Auditoinnit (sisäiset ja ulkoiset)
 • Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden parantaminen (LEAN)
 • Jatkuvan parantamisen menettelytavat
 • Toimittajayhteistyön kehittäminen
 • Tavoiteasetannan ja toimenpideohjelman määrittelyn työpajat
 • Tulosten katselmoinnit

Uudistamisen toimeenpano

Uudistamisprosessille on kuvattu edellä selkeä runko, mutta sen sisältö on luotava yhteistyössä yrityksen ja sen ulkopuolisen verkoston kanssa niin, että sisältö vastaa kyseisen yrityksen tarpeita. Encore Partnersilla on osaamista ja tietoa siitä, mitä tämän kaltainen yhteistyö edellyttää.

On tärkeää organisoida hankkeen toteutus niin, että yrityksen henkilöstö antaa täyden panoksensa uudistuksille, joilla saadaan todellisia muutoksia aikaan. Encore Partners Oy:n asiantuntijoilla on vuosien kokemus sekä tuotantotoiminnan uudistamisesta että ymmärrys uusien teknologioiden tarjoamista sovellusmahdollisuuksista. Kokemusten myötä on opittu tietämään, minkä tekijöiden myötä henkilöstö kokee muutokset mahdollisuuksina, ei uhkina.

Konepajatuotannon uudistamiseen osallistuvat senior advisorit Olavi Rahkonen ja Mika Suominen. Heistä on lyhyet kuvaukset kotisivuillamme http://encorepartners.fi/senior-advisors/. Tarvittaessa voidaan tiimiä muuttaa ja ottaa muitakin encorelaisia tai yhteistyöasiantuntijoita mukaan.

Materiaalit ja valmistusteknologia koneenrakennuksessa

Johdanto

Tuotteita suunniteltaessa oikeiden materiaalien valinta on yksi avaintekijöistä, jolla varmistetaan tuotteen hyvä laatu ja riittävä kestoikä. Paljon on otettu käyttöön myös uusia materiaaleja. Ne tuovat kilpailuetua, joita perinteisillä materiaaleilla ei aina voi saavuttaa. Eri materiaaleista mainittakoon esimerkiksi eri metallit, keraamit, polymeerit, biomateriaalit ja komposiitit. Lisäksi jatkuvaa laadun valvontaa tarvitaan, jotta materiaalit ovat sitä, mitä alun perin määriteltiin.

Materiaalien oikea valmistustekniikka ja -teknologia on erittäin tärkeää varsinkin käytettäessä materiaaleissa uusia vaihtoehtoja. Silloin tarvitaan usein myös uudenlaista suunnittelua sekä oikeiden valmistusteknologioiden valintaa, joita nämä uudet materiaalit vaativat.

Vaurioita toki tapahtuu rikkoutumisen, kulumisen, korroosion tai muun syyn seurauksena oikein valitulle materiaaleillekin. Tällöin tarvitaan nopeaa ja luotettavaa vaurioanalyysiä.
Esimerkki vaurioanalyysin suorittamisesta

Tyypillinen vaurioanalyysi pitää sisällään mm.

 • Taustatietojen keräyksen sisältäen mm. käyttöhenkilöiden haastattelun
 • Laboratoriotutkimukset
  • Silmämääräinen tarkastelu stereomikroskooppia apuna käyttäen
  • Kappaleiden valokuvauksen
  • Ainetta rikkomattoman tutkimuksen (NDT)
  • Murtopintatarkastelun
  • Mikroskooppitarkastelun (optinen mikroskopia, elektroninen mikroskopia (SEM, EDS ))
  • Koostumus
  • Mekaaniset ominaisuudet (kovuus, vetokoe, iskukoe jne. )
  • Sisäiset jännitykset
 • Jäännösjännitysanalyysi (FEM) tarvittaessa
 • Murtumismekaaniset tarkastelut tarvittaessa
 • Raportointi sisältäen toimenpide-ehdotukset

Toimintamalli

Toimeksiantajan kanssa käydään aina ensin aloituspalaveri, missä käydään läpi laajuus, kesto, tavoitteet ja muut lähtötiedot. Encore laatii toteutussuunnitelman, joka sitten viedään tilaajan kanssa yhdessä läpi. Itse työ tehdään yleensä tilaajan tiloissa ja tilaajan laitteilla. Tarvittaessa käytetään erikoisanalyyseihin luotettavia alihankkijoita. Encore laatii raportin, jossa on tarvittavat johtopäätökset, suositukset ja jatkotoimenpiteet. Raportti käydään aina läpi tilaajan kanssa. Tilaajan hyväksyttyä raportin toimeksianto päätetään.

Jatkuvuus

Encore Partnerisin asiantuntijat tarjoavat apuaan materiaalikysymyksissä. Parhaat tulokset saavutetaan jatkuvalla yhteistyöllä. Tämän vuoksi onkin hyvä, jos toimeksiantajan kanssa on vuosisopimus.

Työhön osallistuvat DI Erkki Kiiski ja DI Timo Pekkarinen. Tarvittaessa voidaan tiimiin tehdä muutoksia.

Investointien suunnittelu ja toteutus

Tausta

Investointien suunnittelussa on tärkeää löytää sellaiset ratkaisut, joilla tuetaan yrityksen strategian toimeenpanoa mahdollisimman hyvin. Strategiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen, uusien tuotteiden lanseeraukseen tai olemassa olevan toiminnan laadun ja tuottavuuden parantamiseen. Olennaista on joka tapauksessa, että investointien suunnittelua ei tehdä jonkin funktion näkökulmasta, jolloin sorrutaan helposti osaoptimointiin. Voidaan esimerkiksi ihastua johonkin uuteen teknologiaan, jolloin jonkin työvaiheen tekeminen saattaa tehostua merkittävästi, mutta sen merkitys liiketoiminnalle jää vaatimattomaksi. Sama logiikka pätee paitsi tuotantolaitteisiin myös esimerkiksi tietojärjestelmiin.

Toimintamalli

Investointien suunnittelu aloitetaan sillä, että investoinnilla tavoiteltavat tulokset määritellään.

Seuraavaksi kartoitetaan vaihtoehtoiset tavat aikaansaada haluttu tulos. Tällöin on syytä olla avoin monenlaisille vaihtoehdoille, mukaan lukien disinvestointi, jonka tuloksena jostain tuotannollisesta toiminnasta luovutaan ja se osuus siirretään kumppanin hoidettavaksi.

Kannattavuuslaskelmien ja muiden selvitysten tuloksena syntyy ehdotus siitä, mitä vaihtoehtoa lähdetään toteuttamaan. Ennen toteutusta investoinnille pitää hankkia tarvittavat päätökset tyypillisesti yrityksen hallitukselta. Hallituksen päätöstä varten tarvitaan usein hyvin koottu ja riittävän kompakti esitys, jonka perusteella sen on helppo asiasta päättää. Tällaisen aineiston kokoamisessa voi olla viisasta käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on kokemusta investointiehdotusten kokoamisesta. Isojen investointien kyseessä ollen saattaa lopullisen päätöksen käsittely vaatia useamman hallituksen kokouksen. Tällöin käy usein niin, että kokousten välillä investointiehdotusta joudutaan muuttamaan jollain tavalla.

Investoinnin toteutusta varten on usein tärkeää muodostaa oma projektiorganisaationsa. Isommissa hankkeissa tällaiset organisaatiot muodostetaan joistain päätoimisista henkilöistä, joiden työpanosta täydennetään osa-aikaisilla, otona työskentelevillä henkilöillä. Usein omia päätoimisia henkilöitä myös täydennetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Pienempien investointiprojektien organisaatio kootaan yleensä otona työskentelevistä omista henkilöistä. Näissäkin tapauksissa voi olla viisasta hankkia ulkopuolista erityisosaamista, jos sellaista ei tarvittavassa määrin omasta takaa löydy. Tällainen tilanne on silloin, kun ollaan ottamassa käyttöön jotain aivan uutta teknologiaa tai toimintatapaa.

Investointien toteutuksessa tärkeitä ovat sekä aikataulujen että kustannusten hallinta. Mitä isommasta projektista on kysymys, sitä tärkeämpää on pitää huoli siitä, että investoinnin hallinnassa hyödynnetään mahdollisimman sopivia työkaluja ja menettelytapoja.

Käytännön toteutuksessa on tärkeää muodostaa toimiva yhteistyö oman projektiorganisaation, linjaorganisaation ja laite- ja/tai järjestelmätoimittajien kesken. Investointien yhteydessä toteutetaan usein varsin mittavia muutoksia yrityksen toimintaan. Tästä ja monesta muusta syystä johtuen toteutusvaiheessa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi hyviä henkilöjohtamisen taitoja.

Investointiprojektien toteutus

Edellä kuvattu toimintamalli soveltuu yleisesti investointiprojekteihin, mutta työn sisältö on tapauskohtaisesti määriteltävä niin, että se vastaa kyseisen investointihakkeen tarpeita. Encore Partnersilla on osaamista ja tietoa siitä, miten tämän kaltainen projektit suunnitellaan ja toteutetaan. Asiantuntijat ovat toteuttaneet lukuisia tuotantolaitteistojen ja tietojärjestelmien investointiprojekteja sekä PK-yrityksissä että isoissa globaaleissa yrityksissä. Investointien kohteina ovat olleet sekä Suomessa että muissa Euroopan, Amerikan ja Aasian maissa olevat hankkeet.

Investointiprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuu ensisijaisesti senior advisor Olavi Rahkonen, josta on lyhyt kuvaus kotisivuillamme http://encorepartners.fi/senior-advisors/. Tarvittaessa voidaan tiimiä muuttaa ja ottaa muitakin encorelaisia tai yhteistyöasiantuntijoita mukaan.

Ota yhteyttä

Erkki Kiiski, DI

+358 40 527 2373

Olavi Rahkonen, DI

+358 45 788 13161