Suomeksi In English

Sähköposti:

olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Puhelin:

+358 45 788 13161

Markkinaselvitykset

Kyselytutkimukset

Tausta

Kehityshankkeiden onnistumisen kannalta on syytä hankkia lähtötietoja niille kaavailluista toimintaympäristöistä. Tällaisia hankkeita käynnistävät tyypillisesti julkiset kehitysyhtiöt, kaupunkien ja kuntien elinkeinotoimet, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, mutta myös yksittäiset yritykset. Hankkeet voivat olla myös yritysten ja niiden toimintaympäristöä kehittävien organisaatioiden yhteisiä.

Hyväksi koettu keino tiedon keräämiseen ovat kyselytutkimukset, joiden avulla saadaan monipuolista informaatiota kiinnostuksen kohteena olevista yrityksistä ja esimerkiksi niiden tarpeista kasvaa, kansainvälistyä ja verkostoitua muiden yritysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi löytää ja kehittää valmistavalle teollisuudelle arvoverkostoja, jotka voivat tarjota kokonaisratkaisuja ja pääsyn globaaleille markkinoille. Tällöin kyselytutkimuksella pyritään tunnistamaan menestys- ja epävarmuustekijöitä, luomaan kokonaiskuva kohdeyritysten kehittämistarpeista sekä hankkimaan tietoa yrityksistä, jotka voisivat osallistua uudenlaisten arvoverkostojen muodostamiseen.

Toimintamalli

Aluksi Encore Partnersin asiantuntijat perehtyvät kehityshankkeen sisältöön ja tavoitteisiin sekä siihen, miten tämä kyselytutkimus liittyy kehitettävään kokonaisuuteen. Näin täsmennetään, mitä kyselyllä halutaan saavuttaa. Samanaikaisesti Encore Partnersin asiantuntijat käyvät läpi sekä itse tekemiään että muiden samankaltaisilla tavoitteilla tekemiä selvityksiä. Näin kootaan kysymysten laadinnan kannalta oleellisia lähtötietoja.

Kyselytutkimus koostuu neljästä päävaiheesta:

1. Suunnitellaan kyselytutkimus ja lähetetään se valituille yrityksille ja/tai muille organisaatioille. Tässä vaiheessa kootaan toimeksiannon kannalta relevantit pohjatiedot. Sitten laaditaan itse kysely lähtötietojen ja Encore Partnersin asiantuntijoiden vankan työkokemuksen perusteella.

2. Lähetetään kysely valituille kohderyhmille. Sen kohteena olevien organisaatioiden määrästä ja hankkeen tavoitteista riippuen kysely hoidetaan joko nettikyselynä tai puhelinhaastatteluina tai henkilökohtaisina haastatteluina tai näiden yhdistelmänä.

3. Analysoidaan vastausaineisto. Analyysin tuloksena muodostuu käsitys kyselyn tavoitteiden kannalta relevanteista tiedoista.

4. Raportoidaan saadut tulokset ja tehdään toimeksiantajalle ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

Kyselytutkimuksen toimeenpano

Kyselytutkimukset pitää aina räätälöidä, jotta niille asetetut tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin. Tutkimusprosessi on usein pääkohdiltaan samankaltainen, mutta tilanteen mukaan voidaan tietojen hankkimiseen käytettäviä keinoja painottaa eri tavoin.
Encore Partnersin asiantuntijoilla on kokemusta eri tavoilla toteutetuista kyselyistä.

Tutkimuksia hoitavat Olavi Rahkonen, Jukka Isotalo ja Timo Pekkarinen. Heistä on lyhyet kuvaukset kotisivuillamme. Tarvittaessa voidaan tiimiä muuttaa ja ottaa muitakin encorelaisia tai yhteistyöasiantuntijoita mukaan.

Ota yhteyttä

Jukka Isotalo, DI

+358 40 596 6568

Olavi Rahkonen, DI

+358 45 788 13161