Suomeksi In English

Sähköposti:

olavi.rahkonen@encorepartners.fi

Puhelin:

+358 45 788 13161

Laatujohtaminen

Laadun ja prosessien suorituskyvyn parantaminen

Tausta

Yritysten kannattavuuteen vaikuttavat sekä yrityksen ulkoiset että sisäiset tekijät. Riippumatta siitä, kummat tekijät painottuvat enemmän, on tuotteiden ja toiminnan laadun ja sisäisten prosessien suorituskyvyn parantaminen varma keino parantaa yrityksen kannattavuutta.

Toimintamalli

Laadun ja suorituskyvyn parantaminen aloitetaan selvittämällä, missä tuotteissa ja/tai toiminnoissa nämä asiat eivät täytä vaatimuksia. Nopean analyysin saa tutkimalla reklamaatioita, asiakaspalautteita, laatukustannuksia tai muita sisäisiä laaturaportteja, esimerkiksi toimitustäsmällisyydestä. Henkilöstön haastattelulla voidaan täydentää dokumenteista saatua kuvaa. Ulkoiset ja sisäiset auditoinnit tuottavat myös tärkeää tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Erityisen arvokkaita ovat asiakkaiden tekemät toimittaja-auditoinnit. Heikot kohdat paljastuvat myös analysoimalla liiketoiminnan katetta projekteittain tai tuotteittain. Jos laskennallisen ja toteutuneen katteen välillä on suuri ero, on syytä kaivaa esiin ne kohdat, joissa kate eniten murenee ja panostaa ensi töiksi niiden kohtien kuntoon saattamiseen.

Analyysin jälkeen määritellään tärkeimmät kehityskohteet ja laaditaan laadun ja suorituskyvyn parantamisen suunnitelma. Suunnitelma toteutetaan ja toimenpiteiden vaikuttavuutta aletaan seurata. Jos tulokset eivät ala tyydyttää, muutetaan tai täydennetään suunnitelmaa.

Parantamisessa käytettäviä menettelytapoja

Laadun ja suorituskyvyn parantamiseksi on käytettävissä lukuisia menettelytapoja ja työkaluja, esimerkiksi:

  • Prosessien virtaviivaistaminen (virtaustehokkuuden parantaminen)
  • Laatupalautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto
  • Tuotantoprosessitiedon keruu ja analysointi
  • Jatkuvan parantamisen menettelytavat
  • Muutosten vakiinnuttaminen ja ylläpito
  • Toimittajayhteistyön kehittäminen
  • Tavoiteasetannan ja toimenpideohjelman määrittelyn työpajat
  • Katselmoinnit

Käytettävissä olevien menettelytapojen ja työkalujen suuri määrä saattaa joskus hämmentää ja vaikeuttaa työssä alkuun pääsemistä. Tästä syystä onkin hyvä päättää ensin jostain kehittämisen konseptista, minkä jälkeen kehittämissuunnitelma kootaan valitun konseptin ympärille. Erittäin hyvä ja käytännöllinen yhteistyökonsepti on prosessien virtaviivaistaminen ja läpimenoaikojen lyhentäminen.

Mikään asiakkaalle myytävissä oleva tuote tai palvelu ei synny yhden funktion tuloksena, vaan se on aina tulos yrityksen useiden osien ja yhteistyökumppanien yhteisestä aikaansaannoksesta. Suuri osa laatu- ja tuottavuusongelmista kasautuu yrityksen toiminnallisten prosessien väleihin jääviin alueisiin. Varsin tyypillinen ongelmakohta on esimerkiksi myynti- ja toteutusprosessin väli. Näin ollen kehittäminen pitäisi aina tehdä funktioiden ja osastojen yli menevänä hyvin organisoituna yhteistyönä.

Uudistamisen toimeenpano

Kehittämisen kohteeksi valitaan sellainen prosessi, joka ilmiselvästi liittyy analyysin tuloksena paljastuneisiin heikkouksiin. Jotta tehtävä työ olisi riittävän konkreettista ja käytännöllistä, on kehityskohteeksi hyvä valita jokin tuote ja kaikki tuotteen aikaansaamiseen tarvittavat prosessit myynnistä valmiiseen toimitukseen.

Kun ensiksi valittu kohde on hyvässä vauhdissa tai saatu jopa päätökseen, toteutetaan sama kehityskierros sitten seuraavan valitun kohteen osalta.

Uudistamisprosessille on kuvattu edellä selkeä runko, mutta sen sisältö on luotava yhteistyössä yrityksen ja sen ulkopuolisen verkoston kanssa niin, että sisältö vastaa kyseisen yrityksen tarpeita. Encore Partnersilla on osaamista ja tietoa siitä, mitä tämän kaltainen yhteistyö edellyttää.

On tärkeää organisoida hankkeen toteutus niin, että yrityksen henkilöstö antaa täyden panoksensa uudistuksille, joilla saadaan todellisia muutoksia aikaan. Encore Partners Oy:n asiantuntijoilla on vuosien kokemus laadun ja prosessien suorituskyvyn parantamisesta. Kokemusten myötä on opittu tietämään, minkä tekijöiden myötä henkilöstö kokee muutokset mahdollisuuksina, ei uhkina.

Laadun ja prosessien suorituskyvyn parantamiseen osallistuvat senior advisorit Olavi Rahkonen ja Mika Suominen. Heistä on lyhyet kuvaukset kotisivuillamme http://encorepartners.fi/senior-advisors/. Tarvittaessa voidaan tiimiä muuttaa ja ottaa muitakin encorelaisia tai yhteistyöasiantuntijoita mukaan.

Ota yhteyttä

Olavi Rahkonen, DI

+358 45 788 13161

Mikael Suominen, Ins.

+358 40 367 7429