PK-yrityksen strategiaprosessi

03.12.2019 Kirjoittanut: Matti Kuvaja

PK-YRITYKSEN STRATEGIAPROSESSI 

Yrityksen kehittäminen on jokaisen toimitusjohtajan ja hallituksen tärkein tehtävä. Sitä mietitään kaiken aikaa. Usein toimenpiteet ovat pieniä ja arkipäiväisiä. Ne kuuluvat sarjaan – jatkuva parantaminen. Aina ne eivät kuitenkaan riitä, vaan on paneuduttava tulevaisuuteen perusteellisemmin. Silloin puhutaan strategiaprosessista, jonka tuloksena syntyy yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Tästä prosessista on olemassa lukematon joukko teorioita ja esityksiä. Seuraavassa on eräs hyväksi todettu ja selväpiirteinen malli.   

Ensimmäisenä tehtävänä on kirkastaa visio eli omistajien tavoite ja haave. Se antaa mittaluokan koko suunnitelmalle. Omistajien tahtotilasta on hyvä lähteä eteenpäin.  

Seuraavassa vaiheessa tehdään joukko analyysejä ja selvityksiä, jotka antavat perustan varsinaisten strategioiden laadinnalle.  

Ensimmäiseksi selvitetään yrityksen toiminta-ajatus ja siitä johdettu tarkempi liikeidea. Missä liiketoiminnassa ollaan, minkä tarpeen ne tyydyttävät, mitkä ovat tuotteet ja miten niillä ansaitaan rahaa.  

Seuraavaksi tarkennetaan yrityksen nykyinen ydinosaaminen, jonka ympärille kehitystoiminta rakentuu. On hyvä kirjata ylös osaamisalueet, minkä varaan yrityksen liiketoiminta on suunniteltu.  

Sitten tarkastellaan asiakkaita ja muodostetaan samankaltaisista asiakasryhmistä segmenttejä ja bisnes-alueita. Samalla käydään läpi segmenttien jakelutiet ja ansaintalogiikat.  

Seuraa markkinakartoitus, jossa selvitetään potentiaaliset asiakkaat ja niiden nykyinen ja tuleva käyttäytyminen. Markkinoiden rakenne ja muuttuminen on tärkeä tietää hyvin, samoin kuin asiakkaiden todelliset tarpeet. 

Kilpailija-analyysi on eräs tärkeimmistä selvityksistä. On tiedettävä vastustajat ja niiden toimintatavat. Yritysten resurssit, toiminta-alueet, tuotteet, hinnoittelu, myyntiargumentit, referenssit ym. selvitetään riittävällä tavalla.  

Seuraavaksi tulevalla SWOT- analyysillä selvitetään yrityksen sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhkat. Se on yleisanalyysi, joka antaa hyvän yhteenvedon seuraavaa vaihetta varten.  

Nyt siirrytään strategioiden luomiseen. Ne tehdään bisnes-aluekohtaisesti yhdistämällä yrityksen vahvuudet ja mahdollisuudet. Samalla kuitenkin pidetään mielessä yrityksen heikkoudet ja ulkopuoliset uhkat.  

Kun strategiat on tehty, tiedetään toimintatapa tulevaisuutta varten. Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä selvät välitavoitteet. Ne kannattaa tehdä kahden tasoisina. Ensin määritellään ylemmän tason, ns. strategiset tavoitteet, sitten tarkemmat tavoitteet.   

Nyt voidaan jo kirjoittaa yritykselle toimintasuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen. Tähän vaiheeseen kannattaa kiinnittää suurta huomiota. Nyt määritellään yksityiskohtaisesti miten yrityksen tulevaisuuden suunnitelma otetaan käyttöön. Tässä yhteydessä on myös kriittisesti tarkasteltava yrityksen käytettävissä olevia resursseja. Suunnitellut toimenpiteet on saatava myös toteutettua. On hyvä tehdä aikataulu riittävän joustavaksi, jotta etenemistä todella tapahtuu. Johdon on myös tuettava ja kannustettava suunnitelman toteuttamista. Sen toimeenpano ei saa pysähtyä.  

Kun henkilöstön kanssa tehty strategiaprosessi saadaan toteutettua, on ensimmäinen askel otettu. Parempi tulevaisuus on askeleen lähempänä.  

Nämä hankkeet ovat yrityksille usein kovia ponnistuksia. Se kuitenkin kannattaa. Hyvän ulkopuolisen asiantuntijan avulla strategiaprosessin läpivienti onnistuu sujuvasti. Meillä Encore Partnersissa on näitä asiantuntijoita. Autamme mielellämme.  

 
 

22.03.2017 Kirjoittanut: Jukka Isotalo
24.04.2017 Kirjoittanut: Timo Pekkarinen
25.04.2017 Kirjoittanut: Mikael Suominen
11.06.2017 Kirjoittanut: Matti Kuvaja